Home

 

Dịch thuật Cơ-đốc giáo

Quyết định

 Tại “Dịch thuật Cơ Đốc” chúng tôi đã lập các nhóm Cơ Đốc, vì hiểu rằng để dịch được các mục báo, sách, thuyết giảng, bướm quảng cáo, Nghiên Cứu Kinh Thánh và các mục khác ….. chắc chắn bạn phải cần một chuyên gia theo đạo Cơ Đốc để thu xếp việc dịch cho bạn; qua nhiều năm chúng tôi đã thấy các bài bản của các giáo đoàn được dịch bởi các dịch giả không Cơ Đốc ra sao, và xin hãy tin tôi, rằng thực sự có một khác biệt lớn, mà chúng tôi gọi là “khác biệt tâm linh” trong dịch thuật.

Điều đó không có nghĩa là các dịch giả không theo đạo Cơ Đốc không thể thực hiện dịch thuật cho bạn, không, chúng tôi không bao giờ tuyên bố như vậy, có điều là bác sĩ mới là người kê toa thuốc chứ không phải bệnh nhân; cũng vậy, các dịch giả Cơ Đốc là những người thích hợp cho việc dịch thuật về Cơ Đốc giáo và lấp đầy được “khác biệt tâm linh”.

...